آموزش ابتدایی

چک لیست درس قرآن

بسمه تعالی

چک لیست درس قرآن پایه اول

انتظارات

نام دانش آموزان ( شماره دانش آموزان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات و عبارات قرآنی را به صورت بخش بخش یا شمرده می خواند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جمع خوانی سوره های کتاب مشارکت می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو سوره از هفت سوره ی کتاب را به انتخاب خود از حفظ می خواند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داستانهای قرآنی را به کمک تصاویر ، به زبان خود بازگو می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                آموزگار مر بوطه :

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 9:57  توسط   |